Waterphone 80 Yin&Yang

Waterphone No. 80. Yin & Yang made of bronze and nickel-silver